Stäng sidan
Söderenergi

Söderenergis hållbarhetsperspektiv

Söderenergi – Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent

Söderenergi producerar närmare 2 500 GWh fjärrvärme (per år) på våra anläggningar i Igelstaverket och på Fittjaverket. Merparten av vår värmeproduktion säljs och distribueras av, Telge Nät i Södertälje och Nykvarn samt av Södertörns Fjärrvärme i Huddinge, Botkyrka och Salem. Vi har dessutom ett produktionssamarbete med Fortum Värme. Vår fjärrvärme förser cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm. Vid en av Igelstaverkets anläggningar produceras dessutom el, elproduktionen uppgår till drygt 550 GWh per år och motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Utöver el och värme producerar vi även ånga för AstraZenecas läkemedelsproduktion samt hetvatten till Scanias lackeringsverkstad i Södertälje.

Förbättrad luftkvalitet

Söderenergi ägs av Södertälje, Huddinge och Botkyrka kommuner. Utbyggnaden av fjärrvärmen har inneburit en kraftigt förbättrad luftkvalitet i svenska tätorter. Före fjärrvärmeutbyggnaden på 1970-talet skedde uppvärmningen med olje- eller vedeldade pannor. Reningen i hus och mindre panncentraler var enkel eller rent av obefintlig. Då mättes det upp direkt hälsoskadliga nivåer av sot och svaveldioxid i exempelvis Södertälje. Detta förändrades i ett slag när Igelsta värmeverk med avancerad rökgasrening togs i drift.

Luften i Södertälje blev märkbart bättre

Söderenergis inriktning, att utnyttja resurser som annars skulle gått förlorade, stämmer väl in i kretsloppet. Tidigare präglades materialströmmarna av ett mer renodlat slit och släng. Nu har vi lärt oss att källsortera och materialåtervinna. Avfallet blir till värdefulla resurser vid framställning av nya varor. Allt avfall går dock inte att materialåtervinna.

Energiåtervinning sparar resurser

Då står vi inför valet att deponera avfallet med växande miljöproblem, eller att återvinna det som energi i form av fjärrvärme och el. Vissa avfall är enklare att återvinna som energi, andra skapar dilemma. Plast är ett avfall som ger upphov till utsläpp av fossil koldioxid oavsett om vi energiåtervinner eller deponerar det. Så länge vi kan återvinna plast som energi med lägre utsläpp jämfört med deponi så gör vi nytta i ett resursperspektiv.

Därför prioriterar Söderenergi resursperspektivet

Resurseffektivitet är en fråga som växer sig allt starkare i takt med ökad konsumtion och en begränsad tillgång till resurser. Mindre användning av naturresurser leder till en ökad hållbarhet och lägre påverkan på miljö och klimat. Genom denna strategi bidrar Söderenergi till att lösa samhällets avfallsproblem och till att stimulera källsortering och effektiv användning av olika avfallsströmmar.

Miljöanpassat bränsle reducerar fossil koldioxid

Söderenergi har sedan början på 1990-talet konsekvent ökat användningen av återvunna och förnyelsebara bränslen på bekostnad av fossila. Med flaggskeppet Igelsta kraftvärmeverk utnyttjar vi stora volymer av både skogsbränsle och returbränslen. Volymökningen understryker vikten av att ha kompetens inom transport, logistik och lagerhållning.

Minskat utsläpp av fossil koldioxid

Söderenergis förflyttning mot återvunna och förnyelsebara bränslen är framgångsrik. Sedan 1990 har vi fördubblat vår energiproduktion och mer än halverat våra utsläpp av fossil koldioxid. Minskningen motsvarar utsläppen från cirka 190 000 moderna bensinbilar som kör 1500 mil per år. Söderenergi stärker inte bara Södertälje kommuns miljöprofil utan bidrar också till att de nationella målen för minskade koldioxidutsläpp uppnås.

Sidan uppdaterad: 2015-04-28

Stäng sidan